Image

General Terms V-ID

Dutch

Image

Algemene VoorwaardenAlgemeen


1              Definities
 
Onder ‘V-ID’ wordt verstaan: de onderneming V-ID BV, gevestigd aan Stationsplein 4J, 3331 LL Zwijndrecht. De term ‘opdrachtgever’ staat voor iedere partij die met V-ID een overeenkomst heeft afgesloten. Onder ‘intellectueel eigendom’ wordt verstaan: auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom en is zowel van toepassing op geleverde produkten, diensten als op de bijbehorende documentatie.
 
2              Algemeen
 
2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en overeenkomsten waarbij V-ID produkten en/of diensten van welke aard ook aan haar opdrachtgever levert, ook indien deze produkten en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
2.2           Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.3           Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen V-ID en haar opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 
3              Voorstel en overeenkomst
 
3.1           Alle voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven middels een opdrachtbevestiging. Hierbij is de datum van de bevestiging bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
 
3.2           Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn tevens vrijblijvend totdat deze schriftelijk door V-ID zijn bevestigd.
 
3.3           Voor transacties waarvan de aard en omvang geen aanleiding geeft tot het verzenden van een offerte of opdrachtbevestiging, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen.
 
3.4           Elke overeenkomst wordt door V-ID aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van V-ID – voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 
3.5           V-ID is, na overleg met haar opdrachtgever, gerechtigd anderen voor de uitvoering van een verstrekte opdracht in te schakelen. Hierbij zullen de gemaakte kosten worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.
 
4              Tarieven en betaling
 
4.1           Tenzij anders vermeld zijn de tarieven van V-ID gebaseerd op levering inclusief verzending.
 
4.2           Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 
4.3           V-ID is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen tarieven door middel van een  schriftelijke kennisgeving aan haar opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een  tijdstip dat ten minste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 
4.4           Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door V-ID kenbaar gemaakte aanpassing van tarieven als bedoeld in artikel 4.3, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te
 
zeggen tegen de in de kennisgeving van V-ID genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
 
4.5           Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 
4.6           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling door de opdrachtgever plaatsvinden te weten; 50% bij het inzenden van de opdracht en 50% na de overdracht.
 
4.7           Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 2,0% per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 
4.8           Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele en door V-ID gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van oudste openstaande facturen en eventueel verschuldigde rente.
 
5              Vertrouwelijke informatie
 
Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 
6              Eigendomsvoorbehoud
 
6.1           Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van V-ID, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, evenals de bedragen bedoeld in artikel 4.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan V-ID zijn voldaan.
 
6.2           Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
7              Risico
 
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 
8              Intellectuele eigendomsrechten
 
8.1           Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst geproduceerde en/of ter beschikking gestelde digitale materiaal, documentatie, voorstellen, overeenkomsten evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij V-ID of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever het digitale materiaal of andere zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 
8.2           De opdrachtgever is ermee bekend dat het ter beschikking gestelde digitale materiaal, documentatie, voorstellen, overeenkomsten en voorbereidend materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van V-ID of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 5, het digitale materiaal, documentatie, voorstellen en overeenkomsten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet
 
noodzakelijkerwijs het digitale materiaal, documentatie, voorstellen en overeenkomsten behoeven te gebruiken.
 
8.3           Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over intellectueel eigendom uit het digitale materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 
8.4           Het is V-ID toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het digitale materiaal. Indien V-ID door middel van technische bescherming het digitale materiaal heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te  ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van het digitale materiaal te maken, zal V-ID op verzoek van de opdrachtgever een reservekopie van het digitale materiaal aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
 
8.5           Behoudens het geval dat V-ID een reservekopie van het digitale materiaal aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft de opdrachtgever het recht één reservekopie van het digitale materiaal te maken en aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop het digitale materiaal is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van het digitale materiaal in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
 
8.6           Indien de opdrachtgever digitaal materiaal produceert of een derde voor haar digitaal materiaal produceert dan wel als de opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en de opdrachtgever in verband met de gegevensuitwisseling van het te produceren digitale materiaal en het aan haar door V-ID ter beschikking gestelde digitale materiaal informatie nodig heeft om deze gegevensuitwisseling te bewerkstelligen, zal de opdrachtgever V-ID schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. V-ID zal dan binnen redelijke termijn mededelen of de opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke  voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van digitaal materiaal om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of digitaal materiaal uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 
8.7           Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is de opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in het haar ter beschikking gestelde digitale materiaal, indien dat noodzakelijk is voor het uit de aard van het digitale materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.
 
8.8           Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of plichten met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door V-ID schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het produceren van klantspecifiek digitaal materiaal, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De opdrachtgever is gehouden fouten direct aan V-ID te melden.
 
8.9           V-ID zal haar opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door V-ID zelf geproduceerd digitaal materiaal inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever V-ID direct schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan V-ID.
 
8.10        De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan V-ID verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in het digitale materiaal heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 
8.11        Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat het door V-ID zelf geproduceerde digitale materiaal inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom of indien naar het oordeel van V-ID een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal V-ID het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het  geleverde, of functioneel gelijkwaardig ander digitaal materiaal ongestoord kan blijven gebruiken.
 
8.12        Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van V-ID wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringplichten van V-ID voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van het geleverde digitale materiaal in een niet door V-ID gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door V-ID geleverde of verstrekte zaken of digitaal materiaal of op een andere wijze dan waarvoor het digitale materiaal geproduceerd of bestemd is.
 
8.13        De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan V-ID van materialen met het doel van gebruik of bewerking en de opdrachtgever zal V-ID vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 
9              Medewerking door de opdrachtgever
 
9.1           De opdrachtgever zal V-ID steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 
9.2           Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever digitaal materiaal op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 
9.3           Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van V-ID staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan haar plichten voldoet, heeft V-ID in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Verder heeft V-ID het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 
9.4           Ingeval medewerkers van V-ID op een locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals (indien van toepassing) een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten en dergelijke zorgdragen. De opdrachtgever zal V-ID vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van V-ID daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties op diens locatie.
 
10            Leveringstermijnen
 
10.1        Alle door V-ID genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan V-ID bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt V-ID niet in verzuim.
 
10.2        V-ID is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen V-ID en haar opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 
11            Beëindiging
 
11.1        Indien een overeenkomst welke naar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van tenminste
3 maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
11.2        V-ID kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. V-ID zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
11.3        Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever blijft, als dit 4 weken vóór de aanvang van de opdracht gebeurt, driekwart (3/4) van het resterende bedrag verschuldigd.
 
Indien de annulering gebeurt na aanvang van de werkzaamheden is de opdrachtgever het totale bedrag van de opdrachtsom verschuldigd. Dit onverminderd het recht van V-ID op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
 
12            Aansprakelijkheid van V-ID
 
12.1        V-ID aanvaardt wettelijke plichten tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 12 blijkt.
 
12.2        De totale aansprakelijkheid van V-ID wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen tarief (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd langer dan één jaar, wordt de schadevergoeding gesteld op maximaal het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor twee maanden.
 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a.             de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van V-ID aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b.             de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude voorzieningen doordat V-ID op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c.              redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d.             redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 
12.3        Aansprakelijkheid van V-ID voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 
12.4        De aansprakelijkheid van V-ID wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever V-ID onverwijld en deugdelijk  schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en V-ID ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar plichten tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat V-ID in staat is adequaat te reageren.
 
12.5        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij V-ID meldt.
 
12.6        De opdrachtgever vrijwaart V-ID voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door V-ID geleverd materiaal, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door dat materiaal.
 
13            Overmacht
 
13.1        Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van V-ID zoals arbeidsongeschiktheid.
 
13.2        Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen al als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 
14            Toepasselijk recht en geschillen
 
14.1        De geschillen welke tussen V-ID en haar opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door V-ID met haar opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
 
14.2        Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, van deze algemene voorwaarden.
 
Diensten
De in dit hoofdstuk ‘Diensten’ vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen van toepassing indien V-ID in opdracht van de opdrachtgever diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, cursussen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of produceren van digitaal materiaal of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen over specifieke produkties, zoals de produktie van digitaal materiaal en onderhoud daarvan, onverlet.
 
15            Projecten
 
15.1        V-ID zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 
15.2        Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, is V-ID gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat haar opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 
15.3        Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is V-ID gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van haar opdrachtgever op te volgen. V-ID is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.
 
15.4        Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal V-ID steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 
16            Extra opdrachten
 
16.1        Indien V-ID op verzoek of met voorafgaande instemming van haar opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door haar opdrachtgever aan V-ID worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van V-ID. V-ID is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst (opdrachtbevestiging) wordt gesloten.
 
16.2        De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 16.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en V-ID, kunnen worden beïnvloed.
 
16.3        Voorzover voor de dienstverlening een aangenomen som is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra opdrachten een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal V-ID haar opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra opdrachten.
 
17            Cursussen
 
17.1        Voorzover de dienstverlening van V-ID bestaat uit het verzorgen van een cursus kan V-ID steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. Annulering van deelname aan een cursus binnen 48 uur voor aanvang moeten de cursuskosten volledig worden voldaan.
 
17.2        Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van V-ID aanleiding geeft, is V-ID gerechtigd de cursus te combineren met één of meer andere cursussen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
 
Produkten
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk ‘Diensten’, van toepassing indien V-ID in opdracht van haar opdrachtgever digitaal materiaal produceert. Op dit digitale materiaal is ook het hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud’ van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en plichten hebben uitsluitend betrekking op computerdigitaal materiaal in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, evenals op de daarbij behorende documentatie.
 
18            Produktie
 
18.1        Partijen zullen schriftelijk specificeren welk digitaal materiaal geproduceerd zal worden en op welke manier dit zal geschieden. V-ID zal de produktie met zorg uitvoeren op basis van de door haar opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan haar opdrachtgever instaat.
 
18.2        V-ID is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat haar opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 
18.3        Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verkrijgt de opdrachtgever het recht tot gebruik van het digitale materiaal in haar bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van het digitale materiaal en de bij de produktie van het digitale materiaal voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd deze broncode en documentatie aan te passen. Hierdoor vervalt echter iedere garantie.
 
19            Levering
 
19.1        V-ID zal het te produceren materiaal op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan haar opdrachtgever, conform de schriftelijk vastgelegde specificaties, opleveren en zonodig installeren, dit laatste slechts indien een door V-ID uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 
19.2        Vanaf het moment van aflevering is het gekochte voor risico van de opdrachtgever.
 
19.3        V-ID is gerechtigd te leveren in gedeeltes (deelleveranties) welke uitzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 
20            Acceptatie
 
20.1        Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na oplevering of, indien een door V-ID uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de opdrachtgever niet  toegestaan het digitale materiaal voor produktieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 
20.2        Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt de opdrachtgever het digitale materiaal in de staat waarin dit zich op het moment van oplevering bevindt, onverminderd de plichten van V-ID als gevolg van de garantie van artikel 23.
 
20.3        Het digitale materiaal zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
 
a.             indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de oplevering of, indien een door V-ID uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b.             indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c.              indien V-ID vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 20.6 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 20.7 de acceptatie niet in de weg staan.
 
 
20.4        In afwijking van het voorgaande zal het digitale materiaal, indien de opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor produktieve of operationele doeleinden maakt, al gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 
20.5        Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het digitale materiaal fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever V-ID hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het digitale materiaal zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 
20.6        Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het digitale materiaal fouten in de zin van artikel 8.7 bevat, zal de opdrachtgever V-ID uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. V-ID zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij V-ID gerechtigd is tijdelijke oplossingen of probleemvermijdende beperkingen in het digitale materiaal aan te brengen.
 
20.7        Acceptatie van het digitale materiaal mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of produktieve ingebruikname van het digitale materiaal redelijkerwijs niet in de weg staan. Dit onverminderd de verplichting van V-ID om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 23, indien toepasselijk, te herstellen.
 
20.8        Indien het digitale materiaal in fasen en/of onderdelen wordt opgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 
21            Produkties van derden
 
21.1        Indien en voor zover V-ID digitaal materiaal van derden aan haar opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door V-ID schriftelijk aan haar opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft dat digitale materiaal de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor de opdrachtgever ter inzage bij V-ID en V-ID zal deze aan haar opdrachtgever op haar verzoek toezenden.
 
21.2        Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de opdrachtgever en V-ID om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
 
Gebruik en onderhoud
De in dit hoofdstuk ‘Gebruik en onderhoud’ vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op al het door V-ID beschikbaar gestelde digitale materiaal. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en plichten hebben uitsluitend betrekking op computerdigitaal materiaal in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, evenals op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door V-ID te verstrekken nieuwe versies.
 
22            Gebruiksrecht
 
22.1        Onverminderd het bepaalde in artikel 8 verleent V-ID haar opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het digitale materiaal. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de opdrachtgever uitsluitend het recht het digitale materiaal te laden en uit te voeren.
 
22.2        Alleen in het geval van schriftelijke toestemming van V-ID heeft de opdrachtgever het recht het digitale materiaal te dupliceren voor verstrekking van het betreffende materiaal. Zonder een dergelijke overeenkomst berust het reprorecht van alle produkties uitsluitend bij V-ID.
 
22.3        Het digitale materiaal mag door de opdrachtgever uitsluitend in haar eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover wat dat betreft niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van de opdrachtgever waarop het digitale materiaal voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan het digitale materiaal voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
 
22.4        Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het digitale materiaal en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde het digitale materiaal uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt.
 
22.5        De opdrachtgever zal het digitale materiaal niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van het digitale materiaal en de bij de produktie van het digitale materiaal voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld behoudens het gestelde in artikel 18.3.
 
22.6        Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van het digitale materiaal zal de opdrachtgever alle in haar bezit zijnde exemplaren van het digitale materiaal aan V-ID retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de opdrachtgever van zodanige vernietiging V-ID onverwijld schriftelijk melding maken.
 
23            Garantie
 
23.1        Gedurende een periode van drie maanden na oplevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal V-ID naar beste vermogen eventuele fouten in het digitale materiaal in de zin van artikel 8.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij V-ID zijn gemeld. V-ID garandeert niet dat het digitale materiaal zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij het digitale materiaal in opdracht van de opdrachtgever is geproduceerd anders dan voor een aangenomen som, in welk geval V-ID haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. V-ID kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van haar opdrachtgever of van andere niet aan V-ID toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever
 
zonder schriftelijke toestemming van V-ID wijzigingen in het digitale materiaal aanbrengt of doet aanbrengen.
 
23.2        Herstel van fouten zal geschieden op een door V-ID te bepalen locatie. V-ID is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleemvermijdende beperkingen in het digitale materiaal aan te brengen.
 
23.3        Na afloop van de in artikel 23.1 bedoelde garantieperiode is V-ID niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 
24            Onderhoud
 
24.1        Indien voor het digitale materiaal een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van het digitale materiaal onderhoud is inbegrepen, zal de opdrachtgever in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van V-ID geconstateerde fouten in het digitale materiaal gedetailleerd aan V-ID melden. Na ontvangst van de melding zal V-ID naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 8.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van het digitale materiaal. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door V-ID te bepalen wijze en termijn aan haar opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. V-ID is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleemvermijdende beperkingen in het digitale materiaal aan te brengen.
 
24.2        V-ID kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan V-ID toe te rekenen oorzaken of indien het digitale materiaal door anderen dan V-ID is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 
24.3        Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal V-ID bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het digitale materiaal deze aan haar opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is V-ID niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen  van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan V-ID van haar opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met V-ID aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 
24.4        Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van het digitale materiaal een onderhoudsovereenkomst met V-ID is aangegaan, kan V-ID door haar opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 
24.5        Indien een externe partij van componenten die gebruikt zijn binnen een sphere implementatie vanaf enig moment de voorwaarden voor hergebruik van deze componenten wijzigt en/of de kosten hiervan verhoogt kan V-ID vanaf het moment van ingaan van dergelijke wijzigen deze geheel of gedeeltelijk doorbelasten aan opdrachtgever.
Image

Society's digitalisation comes with new forms of fraud

Our mission is to validate every important process and file, so fraud and errors do not hold back society's innovations and advancements in digitalization.


Learn more

Want to learn more?


Help us to achieve our mission: Risk free business.


contact us
discover >